U bent hier: Home / Thema / Regionale steun / Het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

Het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

Het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT) is een autonome bestuursinstelling van eerste categorie (ABI van type A) en valt onder de bevoegdheid van de Minister voor Plaatselijke Besturen. Het werd opgericht bij Ordonnantie van 8 april 1993. Het Fonds kent leningen toe aan gemeenten.

Leningen aan gemeenten

Gemeenten die niet langer voldoen aan de bepalingen van artikel 252 van de nieuwe Gemeentewet (begrotingsevenwicht) en met financiële problemen kampen, kunnen een beroep doen op het Herfinancieringsfonds.
Gemeenten kunnen het Fonds ook aanspreken voor een betere rationalisering en coördinatie van hun activiteiten, zoals dat het geval was bij de reorganisatie van het ziekenhuiswezen in 1995.
De leenovereenkomst die de gemeente met het BGHGT afsluit, is gekoppeld aan een financieel herstelplan van de gemeente waarbij haar OCMW betrokken is.
De leenovereenkomst beschrijft de maatregelen voor controle op de uitvoering van het financieel plan.
De ordonnantie van 1993 bepaalt uitdrukkelijk dat de gewestelijk inspecteur bevoegd is voor het toezicht op de uitvoering van het financieel plan dat een gemeente dient op te stellen voor de toekenning van een lening door het BGHGT.
De opvolging van de uitvoering van de financiële herstelplannen gebeurt eveneens via regelmatige vergaderingen; de zogenaamde begeleidingscomités waarin vertegenwoordigers van de gemeenten en hun OCMW's alsook de betrokken voogdijoverheden zetelen.

Voortdurende opvolging van gemeenten/OCMW’s

Het financieel plan dat de gemeente opstelt, is een document dat alle maatregelen beschrijft die de gemeente zal nemen, in samenwerking met haar OCMW, om haar financiële toestand te verbeteren en het wettelijk voorgeschreven begrotingsevenwicht te herstellen. Dit plan is vergezeld van een document waarin deze maatregelen over een periode van 3 tot 5 jaar worden becijferd. De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd voor het goedkeuren van leningovereenkomsten met haar gemeenten en bijgevolg ook van de financiële herstelplannen die daarmee onlosmakelijk verbonden zijn.
In 2002 werd de opdracht van het Fonds uitgebreid: het is sindsdien een “financieel coördinatiecentrum” voor de gemeenten en de OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Financieringssteun voor gemeentelijke investeringen

Eind 2011 werd de opdracht van het BGHGT andermaal uitgebreid. Sindsdien mag het Fonds ook leningen toekennen aan gemeenten voor de financiering van hun investeringen. 

Het BGHGT is in 2011 tussengekomen voor de financiering van investeringen in verband met het dienstjaar 2012 voor een totaal bedrag van 26,1 miljoen euro, en een tweede keer voor de financiering van investeringen in 2013-2014 voor een totaal bedrag van 52,2 miljoen euro.

BGHGT tussenkomsten in 2011 en 2013-2014

Tijdens de periode 2017-2019 werden er twee nieuwe projectoproepen uitgeschreven. Deze projectoproepen zijn nu echter afgesloten.

De eerste oproep werd in 2016 via het regeringsbesluit van 6 oktober 2016 uitgeschreven en beoogde de financiering van investeringen die betrekking hadden op de bevolkingsaanwas voor de boekjaren 2017 tot 2019. Het BGHGT beschikte voor deze projectoproep over een totale enveloppe van 100 miljoen euro. In totaal werden 43 projecten gedeeltelijk of volledig gefinancierd door een lening van het BGHGT.

Een tweede projectoproep werd in 2018 uitgeschreven en beoogde de creatie van transit- en/of noodwoningen en/of onthaalcentra voor de periode 2018-19. Het budget dat in dit kader door het besluit van 19 juli 2018 werd toegekend, bedroeg 10,8 miljoen euro. Acht projecten konden hierdoor gefinancierd worden voor een totaalbedrag van acht miljoen euro.

Tussenkomsten van het BGHGT 2017-2019

WETTELIJKE GRONDSLAG

Het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën is opgericht bij Ordonnantie van 8 april 1993, gewijzigd door de Ordonnanties van 2 mei 2002 en 24 november 2011. Het Ministerieel Besluit van 27 juni 1994 belast het Bestuur Plaatselijke Besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest met het beheer van het Fonds.

Contactgegevens

Het Fonds wordt beheerd door de Directeur-generaal van het Bestuur Plaatselijke Besturen (Brussel Plaatselijke Besturen).

Gewestelijke Openbare Dienst van Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen - Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
Tel. : +32 (0)2 800 33 95
e-mail : bghgt@gob.brussels

Het financieel beheer en de rol van financieel raadgever werden toevertrouwd aan Brinfin, een dochteronderneming van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB), in de vorm van een opdrachtovereenkomst met de Gewestregering.

Brinfin, GIMB
Stassartstraat 32, 1050 Brussel
Tel. : +32 (0)2 548.22 11
e-mail : info@srib.be
Website van Brinfin